Бест Тур ЕООД

Бест Тур ЕООД е създадена през 1992 година със седалище и адрес на управление – гр.София, ул. Moсковска № 15. Компанията притежава лиценз за туроператор с №00107. Притежава IATA акредитация и № на лиценз – 09-2-04930. Сключени са договори с всички Авиокомпании опериращи на българския пазар. Член е на ABTA.

Дейността на дружеството е насочена както в областта на корпоративния туризъм, така и на индивидуални пътувания. Фирма “Бест Тур” ЕООД има специално изградена структура за ВИП пътници и корпоративни клиенти.

Част от дейността на компанията е свързана с:
• резервирането и издаването на самолетни билети за цял свят,
• хотелско настаняване в България и чужбина,
• организиране на корпоративни мероприятия в България и чужбина
• организиране на индивидуални почивки в България и чужбина,
• медицински застраховки към QBE
• коли под наем
• трансфери
• влакови билети и др.

Екипът на агенцията е съставен предимно от млади хора, които ефективно изпълняват поставените им задачи, въз основа на натрупаните от тях знания и опит, образование и способността им за обучение и развитие. Всички те притежават международно признати сертификати за работа с резервационната система Амадеус както и сертификати , които им дават право да продават самолетни билети – IATA-UFTAA .

Данни за фактура:

“Бест Тур” ЕООД
ул.”Московска” 15
1000 София
ИН по ЗДДС: BG 040372909
ЕИК: 040372909
МОЛ: Борислав Дионисиев

БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ:

Получател: „Бест Тур” ЕООД

Райфайзен Банк АД
BIC: RZBBBGSF
IBAN/BGN:BG67RZBB91551069089313

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА:
BIC:UBBSBGSF
IBAN / BGN: BG30UBBS80021031655440
IBAN / EUR : BG62UBBS80021448329810


Политика за поверителност/защита на личните данни

 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма.

БЕСТ ТУР ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно настоящата политика и няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Ние сме:

v ТА „БЕСТ ТУР“ ЕООД, ЕИК 040372909, със седалище на адрес: гр. София, 1000, ул. "Московска" No 15,  тел.: 02/8581919, , Електронна поща: , office@besttour.bg Интернет страница: www.besttour.bg           

v TA „„БЕСТ ТУР“ ЕООД  е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Дружеството е определило длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на имейл : office@besttour.bg Виолета Димитрова

II. Компетентен надзорен орган за защита на личните данни:

v Комисия за защита на личните данни

v Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

v Телефон: 02 915 3 518

v Интернет страница: www.cpdp.bg

v E-mail: kzld@cpdp.bg

III. Информация и лични данни за Вас и основанията, на които събираме и обработваме тези данни:

v Основанията, на които БЕСТ ТУР“ ЕООД обработва лични данни:

-       Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение;

-       Когато обработването е необходимо за изпълнението на договор;

-       На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;

v „БЕСТ ТУР“ ЕООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

v Ще обработваме следните категории лични данни: име; имейл адрес; пол; телефонен номер; дата на раждане; информация от запитвания; паспортни данни, в случай на предоставянето им от субекта на данни.

v Автоматично приемаме и записваме информация от браузъра за: IP адрес; софтуерни и хардуерни характеристики; страници на уебсайта, които достъпвате; друга системна информация;

v Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за „БЕСТ ТУР“ ЕООД. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата заявка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

v Начин на събиране на информация:

-       използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки;

-       когато правите запитване;

-       когато правите резервация (онлайн или офлайн);

-       когато участвате в анкета

-       когато представяте потребителско съдържание (ревюта);

-       от трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;

v В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно „БЕСТ ТУР“ ЕООД не носи отговорност за нея.

IV. Цели, за които обработваме Вашите лични данни:

v Целите и начините на обработване на личните Ви данни от страна на „БЕСТ ТУР“ ЕООД са:

-       за да предоставим нашите услуги;

-       за свързване с нашите потребители;

-       за да отговорим на вашите запитвания;

-       за да персонализираме съдържанието;

-       за да подобрим нашите услуги;

-       за да подобрим ефективността на нашата интернет страница;

-       за маркетингови цели;

-       за проучвания и анализи;

-       други начини, разрешени или незабранени от законодателството.

v С предоставянето на лични данни от Ваша страна, Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост от/на „БЕСТ ТУР“ ЕООД.

v Съхраняваме данните Ви, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

v Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

V. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица:

v „БЕСТ ТУР“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

-       има изрично съгласие на клиента;

-       информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

-       информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и „БЕСТ ТУР“ ЕООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

-       Дружества, предоставящи куриерски услуги;

-       Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страницата.

v „БЕСТ ТУР“ ЕООД има основание и право да разкрива и предава личните Ви данни на дружества, намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

v В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции от съответната трета държава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и „БЕСТ ТУР“ ЕООД, или предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Нас и друго физическо или юридическо лице.

v Ние никога не предлагаме или продаваме Вашите данни, освен посочените случаи по-горе.

v Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици в посочените случаи.

VI. Вашите права:

v Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:

Право на информираност: По всяко време можете да получите информация за предоставени от Вас лични данни, както и за:

-       служител на дружеството – отговорник за защитата на лични данни;

-       намерението на „БЕСТ ТУР“ ЕООД да предаде данните Ви на трети страни;

-       срока на съхранение на данните Ви;

-       съществуването на автоматизирано вземане на решения;

-       информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.

v Вие имате право по всяко време да поискате информация относно това дали и как се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с „БЕСТ ТУР“ ЕООД на предоставените в настоящата политика контакти.

v Вие имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

v Вие имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.

v Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, както и допълване на лични данни Ви.

v Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

v Вие имате право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на:  office@besttour.bg Виолета Димитрова

VII. Как да упражните Вашите права:

v Винаги можете да се свържете с нас на eлектронна поща: office@besttour.bg Виолета Димитрова  и на посочените в началото адреси и телефони.

v В случай, че установите или смятате, че обработваме Вашите лични данни неправилно, можете да се свържете с нас.

VIII. Задължения на „БЕСТ ТУР“ ЕООД:

v Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица.

Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

v Определен е служител по защита на лични данни, като данни за контакт с него са посочени настоящата политика;

v Ние обработваме данни, като се основава на всички принципи на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;

v Водим регистър на дейностите по обработване на лични данни;

v Ние ще Ви окажем съдейства за упражняване правата Ви като субекти на данни по посочените в тази политика начини;

v Ние управляваме риска по защита на личните данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.


Previous Next ЗАТВОРИ
+359 879 16 53 36Свържете се с нас